پروژه های بین المللی

  • احداث واحد تولید انواع روغن موتور و روغن های صنعتی،گریس،ضد یخ،ادبلو،شیشه شور به ظرفیت 700 بشکه در روز. ترکیه(درحال ساخت)
  • مینی ریفاینری و تصفیه روغن به روش تقطیر کامل . خاورمیانه (در حال ساخت)
  • واحد تقطیر ، تصفیه روغن (به روش فیلم نازک) بهمراه تولید روغن های صنعتی و گریس. آفریقا (2016)
  • مینی ریفاینری و تصفیه روغن به روش تقطیر کامل ساخت مخازن و برج - واحد تولید قیر – در 3 گرید مختلف. خاورمیانه (2015)
  • واحد تقطیر و شیرین سازی (تولید بنزین و گازوئیل) . خاورمیانه (2014)
  • واحد تقطیر و تصفیه روغن و تولید روغن های صنعتی روغن های موتور و انواع گریس فاز دوم – تولید هیدروکربن های سبک و سنگین. آفریقا (2013)
  • مینی ریفاینری جهت تولید انواع هیدروکربن. خاورمیانه (2013)
  • واحد تقطیر - بازسازی روغن تصفیه. خاورمیانه (2013)
  • مینی ریفاینری برای تولید انواع هیدروکربن و روغن – تقطیر روغن ،گریس و روغن موتور و روغن های صنعتی. خاورمیانه (2009)

 

بازگشت