جلسه با شرکت نفت پارس به جهت پرزنت میکسر نیروی برشی بالا

بازدید از کارخانه و جلسه با شرکت نفت پارس به جهت پرزنت High Shear Mixer

بازگشت