جلسه با نفت سپاهان به جهت پرزنت میکسر نیروی برشی بالا

جلسه و بازدید از کارخانه نفت سپاهان به جهت پرزنت میکسرنیروی برشی بالا
 

بازگشت